L’objectiu principal del servei és proveir de certesa (econòmica i temporal) als treballs que s’han projectat dur a terme en una fase prèvia a l’execució d’aquests. Mitjançant una avaluació detallada del projecte es realitza un pre dimensionat dels costos de les obres, fixant un marc econòmic i un calendari per a l’actuació.

A partir d’aquí es gestiona la contractació de les obres, per industrials, per paquets o per constructor únic, en relació a la grandària i la dificultat d’aquestes. En fase d’obres, es realitza un seguiment exhaustiu de l’avanç de la producció, garantint tant la qualitat com el calendari acordat, i es controla de manera dinàmica l’avanç econòmic de les obres fins al lliurament de l’obra acabada.

La figura de l’administrador és exercir com a interlocutor únic entre el client i la resta d’agents que participen desenvolupament i execució de l’obra, des del seu inici fins a la seva finalització, vetllant pel compliment de les directrius tècniques establertes per la direcció facultativa a través del projecte tècnic i el respecte pels objectius econòmics prefixats.

Avaluació dels costos d'obra | Contractació d'obra | Control econòmic

Altres serveis

Consultoria d’accessibilitat per a professionals i particulars

Projectes d’arquitectura i accessibilitat

Disseny i adaptació funcional de l’habitatge

Disseny i implementació de domòtica a la llar

Recerca d’habitatges accessibles